Klasserumskultur

Materialer fra Preventing DropoutPræsentationer


På Kongsholm Gymnasium har man arbejdet meget med hvordan skolen skaber et inkluderende og trygt skolemiljø og rektor Bo overgaard fortalte om de gode erfaringer på temadagen om trivsel og sundhed. Læs oplægget

Materiale om klasserumskultur - udviklet på Kongsholm Gymnasium


På Kongsholm Gymnasium har tre lærere udviklet et undervisningsforløb om klasserumskultur. Det er samlet i 6 moduler. Se moduler her:

Trivsel på Københavns Åbne Gymnasium

På Københavns Åbne Gymnasium har man fokus på elevernes trivsel og læring - og arbejdet både med lektieintegreret undervisning, move and learn og innovation. Erfaringerne blev fremlagt på temadagen om trivsel, læring og sundhed d. 11. marts 2014.

Læs oplægget

Klasserumskultur, motivation og læring

Hent forskningscirkelleder Gitte Holten Ingerslevs præsentation af gruppens arbejde med klasserumskultur, coaching og konflikthåndtering.

Film


4 lærere fra Rødovre Gymnasium og Tårnby Gymnasium har coachet eleverne for at give dem indsigt i egne evner, lære at tage ansvar og mindske konflikterne i klasserne. Se filmenRapporter


Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse -tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter i gymnasiet. Af Susanne Murning og Camilla Hutters. Udgivet af CEFU - Center for Ungdomsforskning, 2014.

Rapporten samler op på de tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojektersafprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.Projekterne har fået forsøgs- og udviklingsmidler af Undervisningsministeriet somled i et indsatsområde i den gymnasiale udviklingsplan omkring klasserumskultur, inklusion ogfraværsbekæmpelse.

Læs rapporten

God skolestart på erhvervsuddannelserne: pædagogiske og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. Udg. af Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning.

Hæftet giver nogle bud på en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på to tekniske skoler, to handels-skoler og én SOSU-skole om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet således, at man får et indblik i, hvad der er det særlige ved modellen, hvordan den gennemføres i praksis, og hvilke erfaringer skolen har haft med den.

Læs hæftetLitteratur


Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. Af Naomi Katznelson, Tilde Mette Juul, Camilla Hutters & Niels Ulrik Sørensen. Hans Rietzels Forlag, Kbh. 2013

Bogen giver et indblik i den aktuelle viden om unges motivation for læring og uddannelse. Den giver et billede af de aktuelle udfordringer, de centrale begreber samt pejlemærker for det videre arbejde med unges motivation for læring og uddannelse.Bogens kapitler bygger på interview med 12 førende eksperter på området.

Læs mereLæreren som leder - Klasseledelse i folkeskole og gymnasium. Gitte Holten et al. hans Reitzels Forlag, 2010.

I Læreren som leder gives en indføring i historisk og aktuel forskning i klasseledelse. Forfatterne gennemgår, hvad begrebet klasseledelse dækker, og hvordan klasseledelse virker i praksis. Bogen indeholder cases fra praksis i henholdsvis indskoling, mellemtrin, udskoling og gymnasium.

Læs mere

Klasseledelse og samarbejde - analyser og handlemuligheder.Gert Lohmann. Gyldendals lærerbibliotek, 2008.

Klasseledelse og samarbejde handler om, hvorledes læreren kan forebygge uro og forstyrrende adfærd. Der anlægges både lærer- og elevperspektiver på uro. Bogen indeholder både indgribende og forbyggende strategier samt  mange konkrete forslag til, hvordan uro og forstyrrende adfærd kan løses. Bogen er velegnet som studiebog i læreruddannelsen og som et mere end nyttigt arbejdsredskab for lærergrupper og skoler, der ønsker at løse eller minimere problemer med urolig og uhensigtsmæssig skoleadfærd.

Læs mere


Trygg klasseledelse - i dialog med eleverne: erfaringer fra videoveiledning med Marte Meo-metoden. Af Sissel Holten. Gyldendal 2011.

Boka viser hvordan en god relasjon mellom elev og lærer bidrar til økte læringsmuligheter for elevene. Den handler bl.a. om hvordan læreren kan fremme en positiv relasjon til både hver enkelt elev og klassen som helhet, og ulike verktøy som fremmer trygg klasseledelse.

Læs mere


Att vända en klass: från oro till fokus. Af John Steinberg och Åsa Sourander. Libris 2010.

Omhandler det at vende en urolig klasse til en rolig klasse, som gerne vil lykkes og blive gode, bl.a. via forældreinddragelse. Bogen er rettet mod folkeskole og ungdomsuddannelse.
Læs mere


A Teachers Guide to Classroom Resarch. Af David Hopkins.

Praksisorienteret forskning om klasserumskultur. Bogen er operationaliserbar og rettet mod lærere. Man kan vælge de metoder og skemaer man vil arbejde med.
Læs mere


Marte Meo Method for School. Supportive Communication Skills for Teachers & School Readiness Skills for Children. Josje Aarts. Aarts Productions, 2006.

Contents: • Preface; • Extensive table of contents; • Chapter 1: Step-by-Step: From my practical School Years to: Marte Meo International; • Ch. 2: What you will find in "Marte Meo Method for School"; • Ch. 3: Marte Meo Supportive Communication Skills of a Teacher at the Classroom & School Readiness Skills of Children; • Ch. 4: Marte Meo Checklists for Schools; • Ch. 5: The 5 most frequently asked questions by teachers, answered by means of the "Marte Meo 3W's AdviceSystem"; • Ch. 6: Six-Day Marte Meo School Course Supportive Communication Skill Training for Teachers & Professionals connected to school; • Ch. 7: Quotations by "Professionals" in the school field regarding the Marte Meo Method for School

Læs mere

Marte Meo - Basic Manual. Author Maria Aarts.

Edition Revised 2nd edition
Translation Sheila Gogol; Colette O' Donovan.
Læs mere

Læs mere om Marte meo og litteratur på Marte Meo International

Links til tips og idéer


Fagspættebogen

Bogen er en samling af de erfaringer lærere på Randers HF og VUC har gjort sig ved et systematisk pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på ar forbedre kursisternes fremmøde, aktivitet og gennemførelse (FAG-projektet).
Læs mereMarte meo


Marte-meo er en videoanalysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden har med udgangspunkt i moderne udviklingspsykologi udviklet fem konkrete iagttagelige kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil.

Marte Meo er i Danmark brugt i bl.a. folkeskoleregi som anerkendt arbejdsmetode og bruges i ungdomsuddannelserne i Sverige.

Marte meo betyder “ved egen kraft” – at vi udvikles ud fra egne kræfter. Metodens udgangspunkt er en analyse af samspil optaget på video. Det primære sigte er at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden er udviklet i Holland af Maria Arts. Hun gjorde den erfaring, at vi udvikles mest optimalt gennem samspil, hvor vi stimuleres til at udvikle os ved egne kræfter. Hun har med afsæt i Daniel Sterns forskning udviklet fem konkrete kommunikationsprincipper (Marte meo principperne) som fremmer vore udviklingskræfter, og som samspil kan analyseres ud fra. De er som følgende:
 

  • at følge den andens initiativer (herved erkender vi den anden)
  • at positiv bekræfte den anden ( herved anerkender vi den anden)
  • at vi sætter ord og struktur på initiativerne (herved strukturerer vi samspillet)
  • at vi laver turtagning (herved skaber vi dialog i samspillet)

at vi laver positiv lederskab (dette baserer sig på gode stemninger og udviklingsstøttende struktur)

Læs mere om metoden på Dansk Marte Meo Center og Svenske Marte Meo föreningen
Marte Meos officielle hjemmeside: Marte Meo International
Læs desuden Preventing Dropouts reportage fra seminar om Marte Meo d. 14.3.12 i Malmø.

Hjemmeside design af Duexdesign